Algemene voorwaarden

UITVAART

Artikel 1 – algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Calla Lelie tot stand is gekomen inzake het uitvoeren van het vastleggen van uitvaartwensen.

Artikel 2 – opdrachtformulier
De door Calla Lelie te verzorgen werkzaamheden, zaken en diensten worden in een door de opdrachtgever en Calla Lelie te ondertekenen opdrachtformulier gespecificeerd en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3 – Opdrachtgever bij uitvaart
Ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de opdrachtgever de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening.

Artikel 4 – Uitvoering
Calla Lelie is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – tijdstip van levering
De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen de opdrachtgever en Calla Lelie, doch onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 6 – aangifte en akte van overlijden
De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door Calla Lelie worden gedaan op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 7 – Drukwerken
Alle drukwerken, alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden, worden door Calla Lelie voor rekening van de opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Verzekeringen
De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Calla Lelie die de polis(sen) binnen een termijn van een week zal opsturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en). Calla Lelie staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekerings-maatschappij(en).

Artikel 9 – prijzen en pro-memorie posten
De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen, en worden voor zover mogelijk vermeld op het opdrachtformulier.

Artikel 10 – Betaling
De opdrachtgever zal de uitvaartnota van Calla Lelie betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden. Indien Calla Lelie in het kader van nakoming van de overeenkomst aan derden voorschotten dient te betalen, zal de opdrachtgever deze op eerste verzoek aan Calla Lelie voldoen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Calla Lelie zal bij haar werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen en kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Calla Lelie. Indien Calla Lelie aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, kan de vergoeding niet hoger zijn dan het bedrag gemoeid met de opdracht, dan wel het bedrag dat door de verzekering van Calla Lelie wordt gedekt.
Calla Lelie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de opdrachtgever van zijn informatieplicht en voor vermissing en/ of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn.

Artikel 12 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Calla Lelie ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Calla Lelie is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Elk geschil tussen de opdrachtgever en Calla Lelie betreffende de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, ook al wordt dit geschil slechts door één hunner als zodanig benoemd, zal zowel door de opdrachtgever als Calla Lelie kunnen worden voorgelegd aan de door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangestelde ombudsman.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68146728.