Algemene voorwaarden

LEEFMEESTER

Artikel 1 – algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Calla Lelie Leefmeester tot stand is gekomen inzake het begeleiden van cliënt in de laatste levensfase.

Artikel 2 – opdrachtformulier
Calla Lelie Leefmeester maakt gebruik van een opdrachtformulier waarin de door Calla Lelie Leefmeester te verzorgen werkzaamheden, zaken en diensten zijn gespecificeerd en schriftelijk vastgelegd. Dit formulier dient door de opdrachtgever en Calla Lelie Leefmeester te worden ondertekend. De opdrachtgever staat er voor in dat het opdrachtformulier juist en volledig wordt ingevuld.

Artikel 3 – prijzen en pro-memorie posten
De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Calla Lelie Leefmeester op basis van de overeenkomst worden geleverd zijn inclusief BTW en worden indien bekend vermeld op het opdrachtformulier.
Indien de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal een pro-memorie post worden opgenomen.

Artikel 4 – betaling
De opdrachtgever zal de nota van Calla Lelie Leefmeester betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.
Indien in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan derden voorschotten zijn betaald, zal de opdrachtgever deze op eerste verzoek aan Calla Lelie Leefmeester voldoen.

Artikel 5 – aansprakelijkheid, vrijwaring
Calla Lelie Leefmeester zal bij haar werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen en
kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Calla Lelie Leefmeester. Indien Calla Lelie Leefmeester aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, kan de vergoeding niet hoger zijn dan het bedrag gemoeid met de opdracht, dan wel het bedrag dat door de verzekering van Calla Lelie Leefmeester wordt gedekt.

Artikel 6 – beveiliging persoonsgegevens
Calla Lelie Leefmeester neemt alle redelijkerwijs te verlangen maatregelen om de persoonsgegevens van haar patiënten te beveiligen. Zij doet dit o.a. door alleen persoonsgegevens te verwerken waarvoor toestemming is verleend en niet méér persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk is voor het doel van de begeleiding.
De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot José van Rijsbergen of haar opvolger en de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of wettelijk verplicht is.

Artikel 7 – Geschillen en toepasselijk recht
Elk geschil tussen de opdrachtgever en Calla Lelie Leefmeester betreffende de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, ook al wordt dit geschil slechts door één hunner als zodanig benoemd, zal zowel door de opdrachtgever als Calla Lelie Leefmeester kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68146728.